AGB - Intraa.eu
100% najwyższej jakości Twoje usta - Twój styl Bezpłatna wysyłka

AGB

Ogólne warunki dostaw i usług Ascendens GmbH, Falkenstraße 10, D-90542 Eckental, Niemcy

 1. Ogólne

1.1 Nasze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do przedsiębiorców w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), jak również do osób prawnych prawa publicznego i specjalnych funduszy prawa publicznego.

W zakresie zgodnym z niemieckim kodeksem cywilnym (BGB) OWU mają również zastosowanie do lekarzy, osób wykonujących zawody niemedyczne i szpitali z pierwszeństwem przed innymi przepisami.

1.2 Nasze warunki handlowe mają wyłączne zastosowanie; nie uznajemy żadnych warunków klienta, które są sprzeczne lub odbiegają od naszych warunków handlowych, chyba że wyraźnie zgodziliśmy się na ich ważność na piśmie. Nasze warunki mają zastosowanie również wtedy, gdy realizujemy dostawę lub usługę na rzecz klienta bez zastrzeżeń, wiedząc, że warunki klienta są sprzeczne z naszymi warunkami lub od nich odbiegają.

1.3 Wszelkie uzgodnienia dokonane między nami a klientem w celu wykonania niniejszej umowy są określone na piśmie w niniejszej umowie.

1.4 Nasze warunki mają również zastosowanie do wszystkich przyszłych transakcji z klientem.

 1. Zakres

2.1 Poniższe warunki mają zastosowanie do dostawy wszelkiego rodzaju towarów przez Ascendens GmbH na rzecz Klienta (zwanej dalej jednolicie “Dostawą”), jak również do świadczenia innych usług przez Ascendens GmbH na rzecz Klienta (zwanych dalej jednolicie “Usługą”).

2.2 Klient potwierdza przy zakupie, że jest wyspecjalizowanym sprzedawcą produktów medycznych, lekarzem lub terapeutą alternatywnym i przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki wynikające z obowiązującej ustawy o produktach medycznych od daty wysyłki towaru!

 1. Oferta, zawarcie umowy, dokumenty oferty, prawo do odstąpienia od umowy

3.1 Nasze oferty są niewiążące, chyba że wyraźnie wskazano na wiążący charakter oferty.

3.2. Jeśli zamówienie klienta ma zostać zakwalifikowane jako oferta w rozumieniu § 145 BGB, możemy je przyjąć w ciągu 4 tygodni.

3.3 Zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie do ilustracji, rysunków, obliczeń i innych dokumentów.
Dotyczy to również dokumentów pisemnych oznaczonych jako “poufne”. Klient wymaga naszej wyraźnej pisemnej zgody przed przekazaniem ich osobom trzecim.

3.4. Dokumenty należące do oferty, takie jak ilustracje, rysunki, specyfikacje wagowe i wymiarowe, a także inne dane techniczne, są jedynie w przybliżeniu miarodajne, chyba że zostaną wyraźnie określone jako wiążące lub dodatkowo potwierdzone na piśmie.

3.5 Prezentacja asortymentu produktów Ascendens GmbH na stronach internetowych lub prezentacjach nie stanowi oferty. Może ona ulec zmianie i nie jest wiążąca.

3.6. Ceny publikowane przez Ascendens GmbH należy pobierać z odpowiednich aktualnych arkuszy cenowych i mają one zastosowanie do odpowiednio wyznaczonego okresu. Same cenniki lub inne oświadczenia dotyczące produktów nie stanowią prawnie wiążącej oferty. Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W przypadku wątpliwości, Ascendens GmbH z przyjemnością przedstawi Państwu pisemną ofertę na żądanie.

3.7. Wysyłając pisemne zamówienie do Ascendens GmbH, Klient składa wniosek o zawarcie umowy kupna3 z Ascendens GmbH. Składając pisemne zamówienie, klient akceptuje
Klient akceptuje ofertę sprzedaży Ascendens GmbH.

3.8. Wszelkie zamówienia należy kierować na piśmie do Ascendens GmbH. Umowa kupna zostaje zawarta, gdy Ascendens GmbH wyraźnie przyjmie Państwa zamówienie, dostarczając towary lub przyjmując zamówienie (potwierdzenie zamówienia).

3.9. Potwierdzone zamówienia nie mogą zostać anulowane bez zgody Ascendens GmbH. Ascendens GmbH zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia zamówienia.

3.10. W przypadku, gdy nasi dostawcy nie dostarczą zamówionych towarów lub nie dostarczą ich na czas, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy.

3.11. Pisemne potwierdzenie zamówienia może zostać zastąpione fakturą.

3.12. W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz w przypadku umów zawieranych na odległość, klient ma prawo odstąpić od umowy kupna w terminie czternastu dni bez podania przyczyn. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od daty wysyłki. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, klient musi poinformować nas o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (listem poleconym, faksem, nie pocztą elektroniczną). Jeśli Klient odstąpi od umowy kupna, Ascendens GmbH zwróci wszystkie płatności dokonane przez Klienta za daną transakcję, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa oferowana przez Ascendens GmbH), bez zbędnej zwłoki i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymamy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu Ascendens GmbH użyje tych samych środków płatniczych, których Klient użył do pierwotnej transakcji.

 1. Ceny, warunki płatności

4.1 O ile nie określono inaczej, jesteśmy związani cenami zawartymi w naszych ofertach oznaczonych jako wiążące przez cztery tygodnie od daty złożenia oferty.

4.2 Nasze ceny obowiązują “ex works” (EXW) z wyłączeniem opakowania, które będzie fakturowane oddzielnie.

4.3 Ustawowy podatek od wartości dodanej nie jest wliczony w nasze ceny; zostanie on wykazany oddzielnie na fakturze według ustawowej stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

4.4 Płatności na naszą rzecz będą dokonywane w uzgodnionym terminie, ale najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, bez potrąceń i bez opłat. W przypadku płatności na nasze konto, decydująca jest data uznania konta.

4.5 Płatności są w pierwszej kolejności wykorzystywane na pokrycie kosztów i odsetek, a następnie na spłatę najstarszej faktury.

4.6 Jeśli Klient zalega z płatnością, będziemy uprawnieni do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ośmiu punktów procentowych powyżej stopy bazowej w skali roku. Dochodzenie wyższych odsetek lub dalszych odszkodowań nie jest wykluczone.

 1. Prawo do odmowy spełnienia świadczenia, potrącenia, zatrzymania

5.1 Możemy odmówić dostawy lub wykonania usługi, jeśli po zawarciu umowy z klientem okaże się, że nasze roszczenie o zapłatę ceny za dostawę lub wykonanie usługi nie zostanie uwzględnione.
wyniki są zagrożone przez niezdolność klienta do zapłaty, w szczególności w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji finansowej klienta.
Nasze prawo do odmowy dostawy lub świadczenia wygasa tylko wtedy, gdy cena za naszą dostawę lub świadczenie zostanie zapłacona lub zostanie ustanowione zabezpieczenie.
Zastrzegamy sobie wszelkie dalsze prawa ustawowe, w szczególności prawo do odstąpienia od umowy na warunkach ustawowych.

5.2 Prawo do potrącenia przysługuje klientowi tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone, są bezsporne lub zostały przez nas uznane. Ponadto będzie on uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko w takim zakresie, w jakim jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

6. Terminy dostaw, opóźnienia w dostawach, dostawy częściowe

6.1 Terminy i daty dostawy i wykonania są zasadniczo niewiążące i wiążące tylko wtedy, gdy wyraźnie określimy je jako wiążące na piśmie.
Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeśli towary opuściły nasz zakład przed upływem terminu dostawy lub jeśli otrzymaliśmy powiadomienie, że towary są gotowe do wysyłki.

6.2 Zgodność z naszymi zobowiązaniami w zakresie dostawy i wykonania wymaga terminowego i prawidłowego wypełnienia zobowiązań klienta oraz wyjaśnienia wszystkich kwestii technicznych. Okresy realizacji zostaną odpowiednio przedłużone, jeśli klient jest odpowiedzialny za przeszkodę lub jeśli klient nie wykonał obowiązującego go aktu współpracy lub nie wykonał takiego aktu w odpowiednim czasie, chyba że jesteśmy odpowiedzialni za opóźnienie.

6.3 Okres lub termin dostawy lub wykonania zostanie przedłużony w przypadku działań w ramach sporów zbiorowych, w szczególności strajków i lokautów, a także w przypadku nieprzewidzianych przeszkód pozostających poza naszą kontrolą, np. zakłóceń operacyjnych, opóźnień w dostawie niezbędnych materiałów, o ile takie przeszkody mają znaczący wpływ na dostawę lub wykonanie. Nie ma to zastosowania, jeśli utrudnienie lub przerwa są spowodowane strajkiem, za który jesteśmy odpowiedzialni poprzez bezprawne działania. Powyższe postanowienia mają również zastosowanie w przypadku wystąpienia okoliczności u podwykonawców. Okres dostawy lub data dostawy zostaną przedłużone zgodnie z czasem trwania takich środków i przeszkód. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej wymienione okoliczności, nawet jeśli wystąpią one podczas już istniejącego opóźnienia. Poinformujemy klienta o rozpoczęciu i zakończeniu takich przeszkód tak szybko, jak to możliwe.

6.4 Jeśli dopuścimy się zwłoki w dostawie lub usłudze, klient może odstąpić od umowy wyłącznie w ramach przepisów ustawowych, o ile ponosimy wyłączną odpowiedzialność za opóźnienie w dostawie lub usłudze. W przypadku nieistotnych naruszeń obowiązków odstąpienie od umowy jest wykluczone. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść Klienta nie jest związana z powyższymi postanowieniami.

6.5 Na nasze żądanie Klient jest zobowiązany do zadeklarowania w rozsądnym terminie, czy odstąpi od umowy z powodu opóźnienia w dostawie lub wykonaniu, czy też będzie nalegał na dostawę lub wykonanie.

6.6 Częściowe dostawy i częściowe usługi są dopuszczalne w ramach określonych przez nas terminów dostaw, pod warunkiem, że nie spowoduje to żadnych niedogodności w użytkowaniu.

6.7 Jesteśmy uprawnieni do dokonywania dostaw częściowych, jak również do ich fakturowania, co również potwierdza dotrzymanie terminu dostawy w przypadku częściowej realizacji produktu lub usług. Jeśli płatność za częściową dostawę lub usługę jest opóźniona, możemy, według naszego rozsądnego uznania, zawiesić dalszą realizację zamówienia bez uzyskania jakiegokolwiek odszkodowania lub roszczenia odszkodowawczego od klienta.

6.8 Korzyści i ryzyko przechodzą na klienta z chwilą opuszczenia przez towary miejsca wysyłki.

 1. Przeniesienie ryzyka, ubezpieczenie transportu, akceptacja

7.1 O ile nie określono inaczej, dostawa jest uzgodniona “loco fabryka”.

7.2 Nie jesteśmy zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia transportowego, nawet w przypadku transakcji zagranicznych. W przypadku uszkodzenia lub utraty towarów w transporcie, klient musi niezwłocznie ustalić z przewoźnikiem stan faktyczny i jest zobowiązany do skorzystania z przysługujących mu i nam praw w celu zmniejszenia lub wyeliminowania szkody. Jeśli zostało to uzgodnione osobno z klientem, możemy objąć dostawę ubezpieczeniem transportowym. Koszty poniesione z tego tytułu ponosi klient.

7.3 O ile wymagana jest akceptacja, jest ona decydująca dla przeniesienia ryzyka. Musi on zostać przeprowadzony przez klienta niezwłocznie w dniu odbioru, ewentualnie po powiadomieniu klienta przez nas, że towary są gotowe do odbioru. Nie można odmówić przyjęcia z powodu nieistotnych wad.

7.4 Jeśli Klient nie dokona odbioru lub w sposób zawiniony naruszy inne obowiązki współpracy, będziemy uprawnieni do żądania odszkodowania za szkody poniesione przez nas w tym zakresie, w tym wszelkie dodatkowe wydatki. W takim przypadku ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia dostawy lub usługi przechodzi również na klienta w momencie, w którym klient jest w zwłoce z odbiorem lub zwłoce dłużnika. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń.

7.5 O ile nie uzgodniono inaczej, określamy środki transportu i trasę transportu, nie ponosząc odpowiedzialności za zapewnienie wyboru najszybszej lub najtańszej opcji. We wszystkich przypadkach ryzyko przechodzi na klienta, gdy towary opuszczają naszą siedzibę.

 1. Gwarancja – wady materiałowe

8.1 Zasadniczo zastosowanie mają warunki gwarancji producenta. W zakresie, w jakim wada istniała w dostawie lub usłudze w momencie przejścia ryzyka, jesteśmy uprawnieni, według naszego uznania, do usunięcia wady lub dostarczenia/wyprodukowania rzeczy wolnej od wad (późniejsze wykonanie).

8.2 Roszczenia Kupującego z tytułu wydatków poniesionych w celu późniejszego wykonania, w szczególności kosztów transportu, podróży, robocizny i materiałów, są wykluczone w zakresie, w jakim wydatki są zwiększone, ponieważ przedmiot dostawy został następnie przewieziony do miejsca innego niż oddział Kupującego.

8.3 W przypadku późniejszego niewykonania umowy, Klient może – bez uszczerbku dla jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych zgodnie z punktem 10 niniejszych Warunków – obniżyć wynagrodzenie lub, według własnego uznania, odstąpić od umowy.

8.4 Roszczenia z tytułu wad nie istnieją w przypadku jedynie nieznacznych odchyleń od uzgodnionej jakości, w przypadku jedynie nieznacznego pogorszenia użyteczności, w przypadku naturalnego zużycia lub szkód powstałych po przeniesieniu ryzyka w wyniku nieprawidłowej lub niedbałej obsługi, nadmiernego obciążenia, nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych lub w wyniku szczególnych wpływów nieprzewidzianych w umowie, a także w przypadku niemożliwych do odtworzenia błędów oprogramowania. Jeśli klient lub osoby trzecie przeprowadzą niewłaściwe modyfikacje lub prace naprawcze, nie będzie również roszczeń z tytułu wad za te i wynikające z nich konsekwencje.

8.5 Okres rękojmi dla roszczeń Klienta wobec nas z tytułu wady dostawy lub usługi, z wyjątkiem przypadków określonych w § 438 ust. 1 nr 1 i nr 2 BGB oraz § 634a ust. 1 nr 2 i nr 3 BGB dwanaście miesięcy od ustawowego początku biegu terminu przedawnienia. Skrócenie okresu gwarancji nie ma zastosowania do szkód wynikających z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków lub w przypadku zawinionego naruszenia przez nas istotnego zobowiązania umownego. Ponadto nie ma ona zastosowania, jeśli podstępnie ukryliśmy wadę lub przyjęliśmy gwarancję jakości dostawy lub usługi. Wszelkie roszczenia Klienta wynikające z § 479 BGB pozostają nienaruszone.

8.6 W zakresie, w jakim przyjmuje się odpowiedzialność za utratę danych, odpowiedzialność jest ograniczona do typowych kosztów odzyskania danych, które zostałyby poniesione, gdyby Klient regularnie tworzył kopie zapasowe danych zgodnie z ryzykiem.

8.7 Ponadto, punkt 10 niniejszych Warunków ma zastosowanie do roszczeń o odszkodowanie i zwrot kosztów przeciwko nam. Dalsze roszczenia lub roszczenia inne niż uregulowane w niniejszym punkcie 8 przez klienta wobec nas i naszych zastępców z powodu wady są wykluczone.

8.8 Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, wyroby medyczne firmy Ascendens GmbH muszą być aktywnie monitorowane na rynku za pomocą badań klinicznych po wprowadzeniu do obrotu (PMCF). Ascendens GmbH będzie zatem kontaktować się z klientami, którzy zakupili od niej wyroby medyczne, w celu aktywnego gromadzenia i analizowania danych dotyczących jakości, wydajności i bezpieczeństwa produktu w całym jego cyklu życia. Klient jest zobowiązany do przekazania wymaganych danych w ciągu 10 dni roboczych. Jeśli nie wywiąże się on ze swoich zobowiązań, wszelkie roszczenia gwarancyjne wygasają ze skutkiem natychmiastowym.

8.9 Co do zasady, nie istnieje prawo do zwrotu dostarczonych towarów.

9 Prawa własności przemysłowej i prawa autorskie – Wady prawne

9.1 O ile nie uzgodniono inaczej, jesteśmy zobowiązani do zapewnienia dostawy wolnej od praw własności przemysłowej i praw autorskich osób trzecich (dalej: prawa własności) tylko w kraju miejsca produkcji.

9.2 Jeżeli osoba trzecia dochodzi uzasadnionych roszczeń wobec zleceniodawcy z powodu naruszenia praw własności przez dostawy wykonane przez nas i wykorzystane zgodnie z umową, ponosimy odpowiedzialność wobec zleceniodawcy w terminie określonym w § 8 ust. 8. 5 niniejszych warunków w następujący sposób: W pierwszej kolejności będziemy mieć prawo, według naszego uznania, albo do uzyskania niezbędnych licencji w odniesieniu do rzekomo naruszonych praw, albo do dostarczenia Klientowi zmodyfikowanego przedmiotu dostawy lub jego części, który w przypadku zastąpienia go przedmiotem dostawy lub jego częścią naruszającą prawo, wyeliminuje zarzut naruszenia w odniesieniu do przedmiotu dostawy. Jeśli to późniejsze wykonanie nie powiedzie się, Klientowi przysługują ustawowe prawa; w szczególności jest on uprawniony do obniżenia ceny lub, według własnego uznania, do odstąpienia od umowy. We wszystkich innych aspektach, postanowienia punktu 8 niniejszych Warunków mają zastosowanie mutatis mutandis w przypadku naruszeń praw własności. Nasze zobowiązanie do wypłaty odszkodowania podlega postanowieniom punktu 10 niniejszych Warunków.

9.3 Powyższe zobowiązania istnieją dla nas tylko w takim zakresie, w jakim Klient nie przyznaje się do naruszenia, a wszelkie środki obronne i pozasądowe są zastrzeżone dla nas.

9.4 Roszczenia klienta są wykluczone w zakresie, w jakim jest on odpowiedzialny za naruszenie praw własności.

9.5 Roszczenia klienta są również wykluczone, jeśli naruszenie praw własności jest spowodowane specjalnymi specyfikacjami klienta, zastosowaniem przez klienta, którego nie mogliśmy przewidzieć, lub faktem, że dostawa jest modyfikowana przez klienta lub używana razem z produktami niedostarczonymi przez nas.

9.6 W przypadku innych wad prawnych, postanowienia punktu 8 i punktu 10 niniejszych Warunków stosuje się odpowiednio.

9.7 Dalsze roszczenia lub roszczenia inne niż te uregulowane w niniejszym punkcie 9 przez klienta wobec nas i naszych zastępców z powodu wady prawnej są wykluczone.

9.8 Klientowi nie przysługują żadne dalsze ani inne roszczenia z tytułu naruszenia praw własności osób trzecich. W szczególności dostawca nie rekompensuje szkód następczych, takich jak utrata produkcji i użytkowania, a także utrata zysku.

 1. Inne roszczenia o odszkodowanie

10.1 Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi za szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu.

10.2 Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi za szkody wynikające z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez nas lub umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez naszych przedstawicieli lub zastępców. O ile nie zostaniemy oskarżeni o umyślne naruszenie obowiązków, odpowiedzialność za szkody będzie ograniczona do przewidywalnej, typowo występującej szkody.

10.3 Dalsze roszczenia klienta wobec nas o odszkodowanie i zwrot kosztów, niezależnie od podstawy prawnej, są wykluczone. Dotyczy to w szczególności naruszenia obowiązków wynikających ze zobowiązań umownych i czynów niedozwolonych.

10.4 W zakresie, w jakim nasza odpowiedzialność odszkodowawcza jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności odszkodowawczej naszych pracowników, przedstawicieli i zastępców.

10.5 Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść Klienta nie jest związana z powyższymi postanowieniami.

 1. Zachowanie tytułu własności

11.1 Zastrzegamy sobie prawo własności przedmiotów dostawy do czasu otrzymania wszelkich roszczeń, niezależnie od podstawy prawnej, wynikających ze stosunków handlowych z klientem. Zastrzeżenie własności ma również zastosowanie do roszczeń wynikających z poprzednich i przyszłych transakcji prawnych oraz do roszczeń bilansowych wynikających z istniejącego stosunku rachunku bieżącego.

11.2 Klient jest uprawniony do odsprzedaży przedmiotów dostawy w ramach zwykłej działalności gospodarczej; jednakże już teraz ceduje on na nas wszelkie roszczenia w wysokości ceny dostawy uzgodnionej między nami a klientem (łącznie z podatkiem VAT), które przysługują mu z tytułu odsprzedaży wobec jego klientów lub osób trzecich, niezależnie od tego, czy przedmiot dostawy został odsprzedany bez przetworzenia czy po przetworzeniu. Roszczenie przeniesione na nas z góry przez klienta odnosi się również do uznanego salda, a w przypadku niewypłacalności klienta do istniejącego wówczas salda “przyczynowego”. Akceptujemy cesję, ale możemy niezależnie dochodzić naszych roszczeń bezpośrednio od zleceniodawcy. Klient jest upoważniony do odbioru wierzytelności po ich cesji. Nasze uprawnienie do samodzielnego dochodzenia roszczeń pozostaje nienaruszone; zobowiązujemy się jednak nie dochodzić roszczeń, o ile klient należycie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych, nie zalega z płatnościami, a w szczególności nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego.

W takim przypadku możemy jednak zażądać, aby klient ujawnił scedowane wierzytelności i ich dłużników, przekazał wszelkie informacje wymagane do windykacji, przekazał odpowiednie dokumenty i poinformował dłużników (osoby trzecie) o cesji.

11.3 Klient nie może zastawić przedmiotów dostawy ani przewłaszczyć ich na zabezpieczenie. Funkcjonariusze organów ścigania lub strony trzecie mają być informowane o naszej własności.

11.4 Przetwarzanie lub przekształcanie przedmiotów dostawy przez klienta jest zawsze wykonywane dla nas. Jeśli przedmioty dostawy są przetwarzane z innymi przedmiotami nienależącymi do nas, nabywamy współwłasność nowego przedmiotu w stosunku wartości przedmiotów dostawy (w tym VAT) do innych przetworzonych przedmiotów w momencie przetwarzania. Pod wszelkimi innymi względami, do przedmiotu powstałego w wyniku przetworzenia stosuje się te same przepisy, co do przedmiotów dostarczonych w ramach zastrzeżenia.

11.5 Jeśli przedmioty dostawy zostaną nierozłącznie zmieszane z innymi przedmiotami nienależącymi do nas, nabywamy współwłasność nowego przedmiotu w stosunku wartości przedmiotów dostawy (w tym podatku VAT) do innych zmieszanych przedmiotów w momencie zmieszania. Jeśli mieszanie odbywa się w taki sposób, że przedmiot klienta ma być uważany za główny przedmiot, uznaje się za uzgodnione, że klient przenosi na nas współwłasność proporcjonalnie. Klient będzie posiadał wyłączną własność lub współwłasność utworzoną w ten sposób w bezpiecznym miejscu dla nas.

11.6 Klient jest zobowiązany do traktowania przedmiotu dostawy z należytą starannością; w szczególności jest on zobowiązany do odpowiedniego ubezpieczenia go na własny koszt od ognia, wody i kradzieży według wartości odtworzeniowej. W zakresie, w jakim wymagane są prace konserwacyjne i kontrolne, Klient musi przeprowadzić je w odpowiednim czasie na własny koszt.

11.7 W przypadku zajęcia lub innych interwencji osób trzecich, klient musi niezwłocznie powiadomić nas na piśmie, abyśmy mogli wnieść powództwo zgodnie z § 771 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego (ZPO). O ile osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić nam kosztów sądowych i pozasądowych powództwa zgodnie z § 771 ZPO, klient ponosi odpowiedzialność za poniesione przez nas straty.

11.8 W przypadku naruszenia umowy przez klienta, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi, a następnie do odebrania przedmiotów dostawy. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych pozostaje bez zmian.

11.9 Zobowiązujemy się zwolnić zabezpieczenia, do których jesteśmy uprawnieni zgodnie z niniejszym punktem 11, na żądanie klienta w zakresie, w jakim możliwa do zrealizowania wartość naszych zabezpieczeń przekracza roszczenia, które mają być zabezpieczone, o więcej niż 10%; wybór zabezpieczeń, które mają zostać zwolnione, spoczywa na nas.

 1. Tajemnica

12.1 Dokumenty ofertowe i produktowe nie mogą być powielane – nawet w części – ani przekazywane bez zgody Ascendens GmbH.

12.2 Strony są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich poufnych dokumentów i informacji, jak również wszelkich szczegółów handlowych i technicznych związanych z relacjami biznesowymi. Takie informacje mogą być ujawniane stronom trzecim wyłącznie za wyraźną zgodą drugiej strony umowy. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje również po wykonaniu niniejszej umowy. Nie ma ono zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim wiedza lub szczegóły handlowe i techniczne zawarte w dokumentach i informacjach stały się powszechnie znane lub były już znane drugiej stronie bez naruszenia umowy przez drugą stronę, które było tego przyczyną.

 1. Przechowywanie danych

13.1 Klient wyraża zgodę na przechowywanie przez nas jego danych istotnych dla realizacji umowy, a także wyraźnie wyraża zgodę, aby w przypadku braku płatności informacje niezbędne do dochodzenia roszczenia zostały przekazane Creditreform Nürnberg Aumüller KG, Theodorstraße 11, 90489 Norymberga, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych. Zleceniodawca zostaje niniejszym poinformowany, że w przypadku windykacji należności przez Creditreform dane dotyczące jego osoby będą tam przechowywane oraz że niniejsze oświadczenie uznaje się za powiadomienie zgodnie z § 33 BDSG.

 1. Jurysdykcja, prawo właściwe, klauzula salwatoryjna, tłumaczenia niniejszego Regulaminu

14.1 Jeśli Klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, nasza siedziba jest wyłącznym miejscem jurysdykcji. Jesteśmy jednak również uprawnieni do pozwania klienta w sądzie właściwym dla miejsca prowadzenia działalności przez klienta.

14.2 Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem międzynarodowego prawa sprzedaży towarów, nawet jeśli Klient ma siedzibę za granicą.

14.3 Jeżeli którekolwiek z postanowień jest lub stanie się nieważne, pozostałe postanowienia pozostają ważne.

14.4 Angielska wersja niniejszego Regulaminu ma charakter wyłącznie informacyjny. Wiążący jest wyłącznie niemiecki tekst umowy.

Status: 01/2024

Bezpłatna wysyłka na terenie całej EuropyTysiące klientów zaufało naszej ofercie

© Intraa - Wszelkie prawa zastrzeżone

Wszystkie ceny zawierają ustawowy podatek VAT.