AGB - Intraa.eu
100% špičková kvalita Vaše rty - váš styl Doprava zdarma

AGB

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby Ascendens GmbH, Falkenstraße 10, D-90542 Eckental, Německo

 1. Obecné

1.1 Naše všeobecné obchodní podmínky se vztahují na podnikatele ve smyslu § 14 občanského zákoníku (BGB), jakož i na právnické osoby veřejného práva a zvláštní fondy veřejného práva.

V rozsahu slučitelném s německým občanským zákoníkem (BGB) se VOP vztahují také na lékaře, nelékařské zdravotnické pracovníky a nemocnice, a to přednostně před ostatními ustanoveními.

1.2 Platí výhradně naše obchodní podmínky; neuznáváme žádné podmínky klienta, které jsou v rozporu s našimi obchodními podmínkami nebo se od nich odchylují, pokud jsme s jejich platností výslovně písemně nesouhlasili. Naše obchodní podmínky platí i v případě, že dodávku nebo službu zákazníkovi provedeme bez výhrad s vědomím, že obchodní podmínky zákazníka jsou v rozporu s našimi obchodními podmínkami nebo se od nich odchylují.

1.3 Veškeré dohody uzavřené mezi námi a klientem za účelem plnění této smlouvy jsou uvedeny v písemné formě v této smlouvě.

1.4 Naše obchodní podmínky se vztahují i na všechny budoucí obchody s klientem.

 1. Oblast působnosti

2.1 Následující podmínky se vztahují na dodávku zboží jakéhokoli druhu společností Ascendens GmbH zákazníkovi (dále jednotně jen “dodávka”), jakož i na poskytování dalších služeb společností Ascendens GmbH pro zákazníka (dále jednotně jen “služba”).

2.2 Zákazník nákupem potvrzuje, že je specializovaným prodejcem zdravotnických výrobků, lékařem nebo alternativním lékařem a přebírá veškeré povinnosti vyplývající z platného zákona o zdravotnických prostředcích ode dne odeslání zboží!

 1. Nabídka, uzavření smlouvy, nabídkové dokumenty, právo na odvolání nabídky

3.1 Naše nabídky jsou nezávazné, pokud není výslovně uvedena závazná povaha nabídky.

3.2. Pokud je objednávka klienta kvalifikována jako nabídka ve smyslu § 145 německého občanského zákoníku (BGB), můžeme ji přijmout do 4 týdnů.

3.3 Vyhrazujeme si vlastnická a autorská práva k ilustracím, výkresům, výpočtům a dalším dokumentům.
To platí i pro takové písemné dokumenty, které jsou označeny jako “důvěrné”. Před jejich předáním třetím stranám si klient vyžádá náš výslovný písemný souhlas.

3.4. Dokumenty, které jsou součástí nabídky, jako jsou obrázky, výkresy, hmotnostní a rozměrové specifikace, jakož i další technické údaje, jsou směrodatné pouze přibližně, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné nebo dodatečně písemně potvrzeny.

3.5 Prezentace sortimentu společnosti Ascendens GmbH na internetových stránkách nebo prezentacích nepředstavuje nabídku. Může se změnit a není závazný.

3.6. Ceny zveřejněné společností Ascendens GmbH se převezmou z příslušných aktuálních ceníků a platí pro příslušné určené období. Samotné ceníky nebo jiné prezentace produktů nepředstavují právně závaznou nabídku. Ceny se mohou změnit bez předchozího upozornění. V případě nejasností vám společnost Ascendens GmbH na požádání ráda poskytne písemnou nabídku.

3.7. Zasláním písemné objednávky společnosti Ascendens GmbH žádá zákazník o uzavření kupní smlouvy3 se společností Ascendens GmbH. Písemnou objednávkou zákazník přijímá
zákazník přijímá nabídku prodeje společnosti Ascendens GmbH.

3.8. Jakákoli objednávka musí být zaslána písemně společnosti Ascendens GmbH. Kupní smlouva je uzavřena, jakmile společnost Ascendens GmbH výslovně přijme vaši objednávku dodáním zboží nebo přijetím objednávky (potvrzení objednávky).

3.9. Potvrzené objednávky nelze zrušit bez souhlasu společnosti Ascendens GmbH. Společnost Ascendens GmbH si vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout objednávku.

3.10. V případě, že naši dodavatelé nedodají objednané zboží nebo jej nedodají včas, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit.

3.11. Písemné potvrzení objednávky může být nahrazeno naší fakturou.

3.12. V případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory a v případě smluv uzavřených na dálku má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní od data odeslání. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musí zákazník informovat o rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jasného prohlášení (doporučeným dopisem, faxem, nikoli e-mailem). Pokud zákazník odstoupí od kupní smlouvy, společnost Ascendens GmbH vrátí všechny platby, které zákazník uhradil za jednotlivé transakce, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ dodání než nejvýhodnější standardní dodání nabízené společností Ascendens GmbH), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Společnost Ascendens GmbH použije pro toto splacení stejný platební prostředek, který zákazník použil pro původní transakci.

 1. Ceny, platební podmínky

4.1 Není-li uvedeno jinak, jsme vázáni cenami obsaženými v našich nabídkách označených jako závazné po dobu čtyř týdnů od data nabídky.

4.2 Naše ceny platí “ze závodu” (EXW) bez obalu, který bude fakturován zvlášť.

4.3 Zákonná daň z přidané hodnoty není zahrnuta v našich cenách; bude uvedena samostatně na faktuře v zákonné výši ke dni vystavení faktury.

4.4 Platby nám budou provedeny v dohodnutém termínu splatnosti, nejpozději však do 14 dnů od data vystavení faktury, bez srážek a bez poplatků. V případě platby na náš účet je rozhodující datum připsání na účet.

4.5 Platby se nejprve použijí na pokrytí nákladů a úroků a poté na úhradu nejstarší faktury.

4.6 Pokud je Klient v prodlení s platbou, jsme oprávněni účtovat úrok z prodlení ve výši osmi procentních bodů nad základní úrokovou sazbou ročně. Nárok na vyšší úroky nebo další škody není vyloučen.

 1. Právo odmítnout plnění, započtení, zadržení

5.1 Můžeme odmítnout dodávku nebo plnění, pokud se po uzavření smlouvy se zákazníkem ukáže, že náš nárok na zaplacení ceny za naši dodávku nebo plnění nebude splněn.
plnění je ohroženo neschopností klienta platit, zejména pokud dojde k výraznému zhoršení finanční situace klienta.
Naše právo odmítnout dodávku nebo plnění zaniká pouze v případě, že je cena za naši dodávku nebo plnění zaplacena nebo je za ni složena jistota.
Vyhrazujeme si všechna další zákonná práva, zejména právo odstoupit od smlouvy za zákonných podmínek.

5.2 Klient má právo na započtení pouze v případě, že jeho protipohledávky byly právně prokázány, jsou nesporné nebo byly námi uznány. Kromě toho je oprávněn uplatnit zadržovací právo pouze v případě, že se jeho protinárok zakládá na stejném smluvním vztahu.

6. Dodací lhůty, zpoždění dodávek, částečné dodávky

6.1 Termíny a lhůty dodání a plnění jsou obecně nezávazné a závazné pouze tehdy, pokud jsme je výslovně písemně označili za závazné.
Dodací lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží opustilo naše závody před uplynutím dodací lhůty nebo pokud bylo oznámeno, že je zboží připraveno k odeslání.

6.2 Dodržování našich povinností týkajících se dodávek a plnění vyžaduje včasné a řádné plnění povinností objednatele a vyjasnění všech technických otázek. Lhůty pro plnění se přiměřeně prodlouží, pokud klient zavinil překážku nebo pokud klient neprovedl úkon součinnosti, který je povinen provést, nebo takový úkon neprovedl včas, pokud za prodlení neodpovídáme my.

6.3 Lhůta nebo termín dodání nebo plnění se prodlužuje v případě opatření v rámci pracovních sporů, zejména stávek a výluk, jakož i v případě nepředvídaných překážek, které nemůžeme ovlivnit, např. provozních poruch, zpoždění dodávek nezbytných materiálů, pokud tyto překážky mají prokazatelně významný vliv na dodání nebo plnění. To neplatí, pokud je překážka nebo přerušení způsobeno protestními akcemi, za které neseme odpovědnost my v důsledku protiprávního jednání. Výše uvedená ustanovení se použijí i v případě, že k těmto okolnostem dojde u subdodavatelů. Dodací lhůta nebo termín dodání se prodlužují v závislosti na trvání těchto opatření a překážek. Za výše uvedené okolnosti neneseme odpovědnost, a to ani v případě, že nastanou během již existujícího zpoždění. O začátku a konci těchto překážek budeme klienta co nejdříve informovat.

6.4 Pokud jsme v prodlení s dodávkou nebo službou, může klient v rámci zákonných ustanovení odstoupit od smlouvy pouze v případě, že za prodlení s dodávkou nebo službou neseme výhradní odpovědnost. V případě nepodstatného porušení povinností je odstoupení od smlouvy vyloučeno. Změna důkazního břemene v neprospěch klienta není s výše uvedenými ustanoveními spojena.

6.5 Zákazník je povinen na naši žádost v přiměřené lhůtě oznámit, zda od smlouvy odstoupí z důvodu prodlení s dodáním nebo plněním nebo zda bude na dodání nebo plnění trvat.

6.6 Dílčí dodávky a dílčí služby jsou přípustné v rámci námi stanovených dodacích lhůt, pokud to nemá za následek žádné nevýhody pro použití.

6.7 Jsme oprávněni provádět dílčí dodávky a účtovat je, což potvrzuje i dodržení dodací lhůty v případě částečného plnění výrobku a/nebo služeb. Pokud dojde k prodlení platby za dílčí dodávku nebo službu, můžeme podle svého uvážení pozastavit další realizaci objednávky, aniž bychom od zákazníka požadovali jakoukoli náhradu škody nebo odškodnění.

6.8 Výhoda a riziko přechází na zákazníka, jakmile zboží opustí místo odeslání.

 1. Převod rizika, pojištění přepravy, převzetí

7.1 Není-li uvedeno jinak, dodávka se sjednává “ze závodu”.

7.2 Nejsme povinni uzavřít pojištění přepravy, a to ani pro zahraniční transakce. V případě poškození nebo ztráty zboží během přepravy je zákazník povinen neprodleně zajistit u dopravce sepsání zápisu o škodě a je povinen uplatnit svá i naše práva na snížení nebo odstranění škody. Pokud je to se zákazníkem dohodnuto zvlášť, můžeme dodávku pojistit. Náklady vzniklé v této souvislosti nese klient.

7.3 Pokud je vyžadována akceptace, je tato rozhodující pro přechod rizika. Klient ji musí provést bezodkladně v den převzetí, případně poté, co jsme mu oznámili, že je zboží připraveno k převzetí. Přijetí nelze odmítnout z důvodu nepodstatných vad.

7.4 Pokud je klient v prodlení s převzetím nebo zaviněně poruší jiné povinnosti spolupráce, jsme oprávněni požadovat náhradu škody, která nám v této souvislosti vznikla, včetně případných dodatečných nákladů. V takovém případě přechází na klienta také nebezpečí náhodné ztráty nebo náhodného zhoršení dodávky nebo služby v okamžiku, kdy je klient v prodlení s převzetím nebo v prodlení dlužníka. Vyhrazujeme si právo uplatnit další nároky.

7.5 Pokud není dohodnuto jinak, určíme dopravní prostředek a trasu přepravy, aniž bychom odpovídali za to, že bude zvolena nejrychlejší nebo nejlevnější varianta. Ve všech případech přechází riziko na zákazníka v okamžiku, kdy zboží opustí naše prostory.

 1. Záruka – vady materiálu

8.1 V zásadě platí záruční podmínky výrobce. Pokud v době přechodu rizika existovala na dodávce nebo službě vada, jsme oprávněni podle našeho uvážení vadu odstranit nebo dodat/vyrobit věc bez vady (následné plnění).

8.2 Nároky kupujícího na úhradu nákladů vzniklých za účelem následného plnění, zejména nákladů na dopravu, cestovné, práci a materiál, jsou vyloučeny v rozsahu, v jakém se náklady zvýší z důvodu následného přemístění předmětu dodávky do jiného místa, než je pobočka kupujícího.

8.3 V případě neúspěšného následného plnění může objednatel – aniž jsou dotčeny případné nároky na náhradu škody podle článku 10 těchto obchodních podmínek – snížit odměnu nebo podle své volby odstoupit od smlouvy.

8.4 Nároky z vad nevznikají v případě pouze nepodstatných odchylek od sjednané kvality, v případě pouze nepodstatného zhoršení použitelnosti, v případě přirozeného opotřebení nebo poškození vzniklého po přechodu nebezpečí v důsledku nesprávného nebo nedbalého zacházení, nadměrného namáhání, nevhodných provozních materiálů nebo v důsledku zvláštních vlivů, které se nepředpokládají podle smlouvy, jakož i v případě neopakovatelných chyb softwaru. Pokud objednatel nebo třetí osoby provedou neodborné úpravy nebo opravy, nevznikají ani v tomto případě žádné nároky z vad a z toho plynoucích důsledků.

8.5 Záruční doba pro nároky zákazníka vůči nám z vady dodávky nebo služby činí, s výjimkou případů uvedených v § 438 odst. 1 č. 1 a č. 2 BGB a § 634a odst. 1 č. 2 a č. 3 BGB dvanáct měsíců od zákonného počátku běhu promlčecí lhůty. Toto zkrácení záruční doby se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku újmy na životě, těle nebo zdraví, v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností nebo v případě zaviněného porušení podstatné smluvní povinnosti z naší strany. Dále neplatí, pokud jsme podvodně zatajili vadu nebo jsme převzali záruku za kvalitu dodávky nebo služby. Případné nároky objednatele podle § 479 BGB zůstávají nedotčeny.

8.6 V případě odpovědnosti za ztrátu dat je odpovědnost omezena na typické náklady na obnovu, které by vznikly, pokud by klient data pravidelně a v souladu s rizikem zálohoval.

8.7 Kromě toho se na nároky na náhradu škody a náhradu nákladů vůči nám vztahuje článek 10 těchto obchodních podmínek. Další nároky nebo nároky klienta vůči nám a našim zástupcům z důvodu vady, které nejsou upraveny v tomto článku 8, jsou vyloučeny.

8.8 V souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích musí být zdravotnické prostředky společnosti Ascendens GmbH na trhu aktivně sledovány prostřednictvím klinického sledování po uvedení na trh (PMCF). Společnost Ascendens GmbH proto bude kontaktovat zákazníky, kteří od ní zakoupili zdravotnické prostředky, aby aktivně shromažďovala a analyzovala údaje o kvalitě, výkonu a bezpečnosti výrobku po celou dobu jeho životního cyklu. Zákazník je povinen předat oprávněně požadované údaje do 10 pracovních dnů. Pokud je v prodlení, všechny nároky ze záruky okamžitě zanikají.

8.9 V zásadě neexistuje právo na vrácení dodaného zboží.

9 Práva průmyslového vlastnictví a autorská práva – Vady vlastnictví

9.1 Pokud není dohodnuto jinak, jsme povinni poskytnout dodávku bez práv průmyslového vlastnictví a autorských práv třetích stran (dále jen: vlastnická práva) pouze v zemi místa výroby.

9.2 Pokud třetí osoba uplatní vůči příkazci oprávněné nároky z důvodu porušení vlastnických práv námi provedenými dodávkami, které byly použity v souladu se smlouvou, jsme povinni příkazci ve lhůtě stanovené v čl.8 odst. 5 těchto podmínek takto: Máme právo nejprve podle našeho uvážení buď zajistit potřebné licence k údajně porušeným právům, nebo poskytnout zákazníkovi upravený předmět dodávky nebo jeho části, které v případě záměny s porušeným předmětem dodávky nebo jeho částí odstraní tvrzení o porušení práv k předmětu dodávky. Pokud se toto dodatečné plnění nezdaří, má objednatel zákonná práva; zejména je oprávněn snížit cenu nebo podle své volby odstoupit od smlouvy. Ve všech ostatních ohledech se v případě porušení vlastnických práv přiměřeně použijí ustanovení oddílu 8 těchto obchodních podmínek. Naše povinnost k náhradě škody se řídí ustanovením 10 těchto smluvních podmínek.

9.3 Výše uvedené povinnosti pro nás existují pouze v případě, že klient neuzná protiprávní jednání, a veškerá obranná a mimosoudní opatření zůstávají vyhrazena nám.

9.4 Nároky objednatele jsou vyloučeny, pokud je odpovědný za porušení vlastnických práv.

9.5 Nároky zákazníka jsou rovněž vyloučeny, pokud je porušení vlastnických práv způsobeno zvláštními specifikacemi zákazníka, použitím ze strany zákazníka, které jsme nemohli předvídat, nebo tím, že je dodávka zákazníkem upravena nebo použita společně s výrobky, které jsme nedodali.

9.6 V případě jiných právních vad se přiměřeně použijí ustanovení článku 8 a článku 10 těchto obchodních podmínek.

9.7 Další nároky nebo pohledávky objednatele vůči nám a našim zástupcům z titulu vady vlastnického práva, které nejsou upraveny v tomto článku 9, jsou vyloučeny.

9.8 Zákazník nemá nárok na žádné další ani jiné nároky z důvodu porušení vlastnických práv třetích osob. Dodavatel zejména nehradí následné škody, jako je ztráta výroby a využití, jakož i ušlý zisk.

 1. Další nároky na náhradu škody

10.1 Za škody vzniklé v důsledku újmy na životě, zdraví nebo zdraví odpovídáme v souladu se zákonnými ustanoveními.

10.2 V souladu se zákonnými ustanoveními odpovídáme za škody vzniklé na základě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností z naší strany nebo na základě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností ze strany našich zástupců nebo zprostředkovatelů. Pokud nejsme obviněni z úmyslného porušení povinností, je odpovědnost za škodu omezena na předvídatelnou, obvykle vznikající škodu.

10.3 Další nároky na náhradu škody a náhradu nákladů ze strany klienta vůči nám jsou bez ohledu na právní důvod vyloučeny. To platí zejména pro porušení povinností vyplývajících ze smluvního závazku a z deliktního jednání.

10.4 Pokud je naše odpovědnost za škodu vyloučena nebo omezena, platí to i pro osobní odpovědnost za škodu našich zaměstnanců, zástupců a zprostředkovatelů.

10.5 Změna důkazního břemene v neprospěch Klienta není spojena s výše uvedenými ustanoveními.

 1. Vyhrazení vlastnického práva

11.1 Vyhrazujeme si vlastnické právo k předmětu dodávky až do obdržení všech nároků, bez ohledu na právní důvod, které vyplývají z obchodního vztahu se zákazníkem. Výhrada vlastnického práva se vztahuje i na pohledávky z předchozích a budoucích právních úkonů a na vyrovnání pohledávek z jakéhokoli existujícího běžného účetního vztahu.

11.2 Zákazník je oprávněn předmět dodávky dále prodat v rámci běžného obchodního styku; již nyní nám však postupuje veškeré pohledávky ve výši ceny dodávky sjednané mezi námi a zákazníkem (včetně DPH), které mu z dalšího prodeje vzniknou vůči jeho zákazníkům nebo třetím osobám, a to bez ohledu na to, zda byl předmět dodávky dále prodán bez zpracování nebo po něm. Pohledávka, kterou nám zákazník předem postoupil, se vztahuje také na uznaný zůstatek a v případě platební neschopnosti zákazníka na tehdy existující “kauzální” zůstatek. Postoupení přijímáme, ale můžeme samostatně vymáhat své pohledávky přímo po příkazci. Klient je oprávněn pohledávky po jejich postoupení vyzvednout. Naše oprávnění vymáhat pohledávky sami zůstává nedotčeno; zavazujeme se však, že pohledávky nebudeme vymáhat, dokud klient řádně plní své platební povinnosti, není v prodlení s platbou a zejména nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení.

V takovém případě však můžeme požadovat, aby klient zveřejnil postoupené pohledávky a jejich dlužníky, poskytl veškeré informace potřebné k vymáhání, předal příslušné dokumenty a informoval dlužníky (třetí strany) o postoupení.

11.3 Objednatel nesmí předměty dodávky zastavit ani je postoupit jako zástavu. Exekutoři nebo třetí strany mají být informováni o našem vlastnictví.

11.4 Zpracování nebo přeměna předmětů dodávky ze strany zákazníka je vždy prováděna pro nás. Pokud jsou předměty dodávky zpracovány s jinými předměty, které nám nepatří, nabýváme spoluvlastnictví k novému předmětu v poměru hodnoty předmětů dodávky (včetně DPH) k ostatním zpracovaným předmětům v době zpracování. Ve všech ostatních ohledech platí pro předmět vytvořený zpracováním totéž co pro předměty dodané s výhradou.

11.5 Pokud jsou předměty dodávky neoddělitelně smíchány s jinými předměty, které nám nepatří, nabýváme spoluvlastnictví k novému předmětu v poměru hodnoty předmětů dodávky (včetně DPH) k ostatním smíšeným předmětům v okamžiku smíchání. Pokud je míchání provedeno tak, že věc zákazníka je považována za věc hlavní, má se za to, že je dohodnuto, že zákazník na nás poměrně převádí spoluvlastnický podíl. Takto vytvořené výhradní vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro nás klient drží v úschově.

11.6 Objednatel je povinen s předmětem dodávky zacházet šetrně; zejména je povinen jej na vlastní náklady přiměřeně pojistit proti poškození ohněm, vodou a odcizením na náhradní hodnotu. Pokud je nutná údržba a kontrola, musí ji objednatel provést včas a na vlastní náklady.

11.7 V případě zabavení nebo jiných zásahů třetích osob nás musí klient neprodleně písemně informovat, abychom mohli podat žalobu podle § 771 německého občanského soudního řádu (ZPO). Pokud nám třetí osoba není schopna uhradit soudní a mimosoudní náklady řízení podle § 771 ZPO, odpovídá za škodu, která nám vznikla, klient.

11.8 V případě jednání v rozporu se smlouvou ze strany zákazníka, zejména v případě prodlení s platbou, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu se zákonnými ustanoveními a následně odebrat předměty dodávky. Uplatňování nároků na náhradu škody zůstává nedotčeno.

11.9 Zavazujeme se, že na žádost zákazníka uvolníme jistoty, na které máme nárok podle tohoto článku 11, pokud realizovatelná hodnota našich jistot převyšuje zajištěné pohledávky o více než 10 %; výběr jistot, které budou uvolněny, je na nás.

 1. Utajení

12.1 Nabídka a produktové dokumenty nesmí být reprodukovány – ani částečně – nebo přeposílány bez souhlasu společnosti Ascendens GmbH.

12.2 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných dokumentech a informacích, jakož i o všech obchodních a technických údajích souvisejících s obchodním vztahem. Tyto informace mohou být třetím stranám sděleny pouze s výslovným souhlasem druhé smluvní strany. Povinnost mlčenlivosti platí i po uzavření této smlouvy. To neplatí, pokud a v rozsahu, v jakém se poznatky nebo obchodní a technické podrobnosti obsažené v dokumentech a informacích staly obecně známými nebo již byly druhé straně známy, aniž by to bylo způsobeno porušením smlouvy druhou stranou.

 1. Ukládání dat

13.1 Klient souhlasí s tím, že jeho údaje důležité pro plnění smlouvy budou u nás uloženy, a zároveň výslovně souhlasí s tím, že v případě nezaplacení budou informace nezbytné pro účely uplatnění nároku předány společnosti Creditreform Nürnberg Aumüller KG, Theodorstraße 11, 90489 Norimberk, v souladu s pokyny pro ochranu osobních údajů. Příkazce je tímto informován, že v případě vymáhání pohledávek společností Creditreform budou údaje týkající se jeho osoby uloženy v této společnosti a že toto prohlášení se považuje za oznámení podle § 33 BDSG.

 1. Jurisdikce, rozhodné právo, doložka o oddělitelnosti, překlady těchto smluvních podmínek

14.1 Pokud je Klient obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva, je výlučným místem naší působnosti naše sídlo. Jsme však také oprávněni žalovat klienta u soudu příslušného podle místa podnikání klienta.

14.2 Použije se výhradně právo Spolkové republiky Německo s vyloučením mezinárodního práva o prodeji zboží, a to i v případě, že má klient sídlo v zahraničí.

14.3 Pokud by některé ustanovení bylo nebo se stalo neplatným, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

14.4 Anglická verze těchto smluvních podmínek je pouze informativní. Závazný je pouze německý text smlouvy.

Stav: 01/2024

Doprava zdarma po celé EvropěNaší nabídce důvěřují tisíce zákazníků

© Intraa - Všechna práva vyhrazena

Všechny ceny zahrnují zákonnou DPH.